pcmicro

                                       
Reset filtra

Kategórie:

Značka:

 

Kontakt

Spoločnosť: Ing. Ján Wittenberger PC MICRO
IČO: 32830254
IČ DPH: SK1020236261
Adresa: Slnečná 810/38
Mesto: Malinovo
PSČ: 900 45
Štát: Slovenská republika

 

PREVÁDZKA BRATISLAVA :

 

Pc micro
Adresa: Staré záhrady 31
Mesto: Bratislava

PSČ: 821 05 

Ružinov - Prievoz
PO - PIA : 8 : 30h - 16 : 30h

 

KONTAKT :


Ing. Ján Wittenberger
email : pcmicro@pcmicro.sk

https://www.pcmicro.sk
+ 421 / 0 / 905 601 221
+ 421 / 0 / 940 606 606

 

 

 

Všeobecné Obchodné Podmienky

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky Pc micro – Ing. Ján Wittenberger určujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov Pc micro – Ing. Ján Wittenberger so svojimi odberateľmi. Všetky ustanovenia v obchodnom vzťahu tu uvedené sú platné pokiaľ nie je písomnou zmluvnou formou s odberateľom explicitne uvedené inak.

 

 

1.   Definícia pojmov

 

Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné majú v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a ich prílohách nasledovné výrazy tento význam:

1.1.  ”dodávateľ” - znamená spoločnosť Pc micro – Ing. Ján Wittenberger so sídlom Slnečná 810/38, Malinovo 900 45, IČO: 32830254, IČ DPH: SK1020236261 ďalej len ako ” Pc micro ”

1.2.   ”odberateľ” - znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou Pc micro – Ing. Ján Wittenberger a to predovšetkým vystavením objednávky v ústnej alebo písomnej forme, podpisom kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo inej formy písomnej zmluvy

1.3.    ”produkt” - znamená všetok tovar, ktorý dodávateľ predáva vrátane:

1.3.1.   označovanie produktu všetkými možnými spôsobmi podľa priania zákazníka ako potlač, tampoprint, laser gravírovanie, sieťotlač, vyšívanie, flock atď.

1.3.2.   všetkých grafických, výrobných a servisných prác a poskytovanie dopravy dodávateľom alebo iným dopravcom alebo iba samotné služby (potlač, vyšívanie, atď.)

1.4.    „ObZ“ – znamená zákon č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník ) v platnom znení

1.5.    „VOP“ – znamená Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Pc micro

1.6.    „vzorka“ – znamená produkt nachádzajúci sa vo vzorkovnici dodávateľa poskytovaný odberateľovi na zapožičanie na dobu určitú podľa bodu 7.1. a 7.4.

1.7.    „doručenie písomnosti“ – znamená, že písomnosť sa považuje za doručenú dňom nasledujúcim po jej odoslaní poštou, faxom alebo mailom.

 

 

2.   Objednávka produktu

 

2.1.   Odberateľ objednáva produkt a služby u dodávateľa písomne:

2.1.1.  e-mailom na adrese pcmicro@pcmicro.sk alebo priamo na e-mailové adresy

jednotlivých obchodníkov uverejnených na internetovej stránke,

2.1.3.  poštou na adresu prevádzky Staré záhrady 31, 821 05 Bratislava.

2.1.4.  telefonicky alebo ústne v obchodnom mieste dodávateľa; v takom prípade dodávateľ vystaví potvrdenie objednávky a toto zašle klientovi e-mailom .

2.2.   Odoslané objednávky musia obsahovať základné náležitosti ako: číslo objednávky, kontaktnú osobu, spôsob prevzatia produktu, popis objednaného produktu s kódmi podľa aktuálneho cenníka a počty kusov.

2.3.   Odberateľ je povinný súčasne s objednaním produktu poskytnúť dodávateľovi zálohu na kúpnu cenu vo výške 75 % z ceny objednaného produktu.

2.4.   Objednávky sú u dodávateľa zaraďované do systému a vybavované v poradí, v akom prichádzajú. Každá potvrdená objednávka je záväzná.

2.5.   Odberateľ má právo stornovať záväznú objednávku iba v prípade výrazného omeškania dodávky oproti predpokladanému termínu dodania a to o viac ako 15 pracovných dní a iba v rozsahu meškajúcej dodávky. V každom inom prípade stornovania objednávky je dodávateľ oprávnený požadovať od odberateľa zmluvnú pokutu vo výške 100% kúpnej ceny za produkt, ktorý bol predmetom záväznej objednávky a odberateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu do 15 dní od doručenia výzvy na úhradu.

 

 

3.   Dodanie produktu

 

3.1.    Dodanie produktu sa uskutočňuje vopred dohodnutým spôsobom: osobným prevzatím odberateľom alebo odovzdaním na prepravu.

3.1.1    Pri osobnom prevzatí produktu zo skladu dodávateľa odberateľ svojim podpisom na dodacom liste alebo faktúre dodávateľa potvrdí správnosť a kompletnosť dodávky.

3.1.2    Pri použití prepravcu sa faktúra, dodací list a produkt odovzdajú prepravcovi. Produkt je zabalený a zabezpečený. Odberateľ je povinný pri preberaní produktu skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste.

3.2.    Produkt sa považuje za prevzatý odberateľom od doby, kedy dodávateľ odberateľovi, jeho zástupcovi alebo prepravcovi umožní s ním fyzicky disponovať (bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie produktu počas prepravy).

3.3.    Odberateľ sa zaväzuje odobrať objednané produkty alebo časť objednaných produktov. V prípade ak sa všetok objednaný produkt nenachádza naraz na sklade dodávateľa, dodávateľ dodá odberateľovi produkty objednávky  po častiach, pričom dopravu účtuje iba pri prvej dodávke. Nedodané produkty eviduje a okamžite po naskladnení produkt vyskladní a zašle odberateľovi.

3.4.  V prípade objednania prepravy produktu dodávateľom, je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi prepravné náklady v plnej výške.

3.5.    Produkty doručujeme prepravnou službou DPD v rámci celej Slovenskej republiky. Po odoslaní balíku je Vám e-mailom doručené avízo s číslom zásielky a cena dobierky.

Pri doprave službou DPD účtujeme nasledovné poplatky:

- zásielka doprava DPD celá SR 5 EUR bez DPH

- dobierkový poplatok DPD pri platbe v hotovosti kuriérovi DPD 2 eur  

 

 

4.   Ceny a zľavy

 

4.1.  Zoznam produktu i s predajnými cenami je obsiahnutý v základnom cenníku dodávateľa na internetovej stránke http://pcmicro.e-present.eu

Z týchto cien má dodávateľ právo poskytnúť zľavy s ohľadom na množstvo predaného produktu, momentálnu situáciu na sklade a podľa aktuálnej cenovej politiky dodávateľa.

4.2.  Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien a obsahu cenníka.

4.3.  Dodávateľ má vyhradené právo dohodnúť s odberateľom osobitné cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke bez ohľadu na úpravu vzájomných vzťahov vo VOP a iných zmluvách.

4.4.  Cena platí v sklade dodávateľa v Bratislave na Staré záhrady 31 a nezahŕňa náklady za služby, potlač, dopravu a poistenie.

4.5.  Ceny produktov na internetovej stránke http://pcmicro.e-present.eu sú uvedené bez DPH +20 % 

4.6.  Minimálna výška objednávky z http://pcmicro.e-present.eu je 50 eur bez DPH a dopravy. 

4.7. V prípade zmeny ceny reklamného predmetu smerom hore alebo dole medzi termínom dodávky a cenou platnou v čase cenovej ponuky je platná cena z cenovej ponuky ku konkrétnej zákazke. Faktúrovaná cena sa nebude navyšovať ani znižovať, pri dodávke je platná a teda faktúrovaná cena z cenovej ponuky ku konkrétnej zákazke.  

 

 

5.   Platobné podmienky

 

5.1.    Platba sa vykonáva v hotovosti alebo bankovým prevodom na základe zálohovej alebo riadnej faktúry vystavenej dodávateľom pri dodaní produktu, pokiaľ nie je Dealerskou zmluvou stanovené inak.

5.2.    Platbu za zapožičanie vzoriek je odberateľ povinný vykonať vždy v hotovosti v deň vystavenia faktúry pri dodaní produktu, pokiaľ nie je Dealerskou zmluvou stanovené inak.

5.3.    Dodávateľ si vyhradzuje právo čiastkovej fakturácie za už dodaný produkt.

5.4.    Odberateľ nie je oprávnený započítať si akúkoľvek splatnú alebo nesplatnú pohľadávku voči dodávateľovi, ktorá vznikla na základe objednávky podľa zmluvy, alebo týchto VOP, alebo ktorá vznikla porušením VOP, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak.

5.5.    Produkt musí byť zaplatený ku dňu dodania produktu hotovosťou alebo bankovým prevodom, pričom za zaplatenie sa považuje pripísanie prostriedkov na účet dodávateľa. 

5.6.  Odberateľ súhlasí so zmluvnou pokutou za omeškanie platby vo výške 0,20 % za každý deň omeškania, najmenej však 20 eur. Dodávateľ vystaví faktúru odberateľovi za omeškanie. Takáto faktúra za omeškanie  je bez zvláštnych upomienok ihneď splatná.

 

 

6.   Vlastníctvo produktu a prechod nebezpečenstva škody

 

6.1.    Odberateľ nadobúda vlastnícke práva k produktu až úplným uhradením kúpnej ceny a nákladov spojených s dodaním produktu, na ktoré má dodávateľ v súlade s VOP a zmluvou nárok.

6.2.    Nebezpečenstvo škody na produkte prechádza na odberateľa momentom dodania produktu odberateľovi alebo jeho splnomocnencovi.

6.3.    Do doby prechodu vlastníckych práv z dodávateľa na odberateľa, ktorý má produkt v držbe, odberateľ má všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný produkt na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako produkt  dodávateľa.

 

 

7. Minimálne množstvá

 

7.1 Vzhľadom na balenie drobných reklamných predmetov ako perá, zapaľovače, musí byť objednané množstvo celočíselný násobok 50, napríklad 150, 200, 500, nie je možné objednať z jedného produktu napr. s kódom P123.456, ktoré je balené po 50 ks iba 12 ks. Nevzťahuje sa to napríklad na perá Parker s vyššou jednotkovou cenou.  

 

 

8.   Zodpovednosť za škodu

 

8.1.    V prípade, že dodávateľ poruší akúkoľvek svoju povinnosť vyplývajúcu z jednotlivej objednávky, takéto porušenie nebude mať vplyv na práva a povinnosti zmluvných strán z iných odberateľom vykonaných objednávok podľa týchto VOP a iné zmluvné vzťahy medzi odberateľom a dodávateľom.

8.2.    Dodávateľ v súlade s § 373 a 374 ObZ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla odberateľovi v súvislosti s prekážkou, ktorá nastala nezávisle od vôle dodávateľa a zabránila dodávateľovi v splnení jeho zmluvnej povinnosti.

 

 

9.   Záručné lehoty a reklamačný poriadok

 

9.1.   Záručná doba na produkt, dodávaný dodávateľom sa riadi príslušnými ustanoveniami ObZ. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ poskytuje záruku na vady produktu, ktoré sa vyskytnú v dobe šiestich mesiacov odo dňa prevzatia produktu odberateľom.

9.2.    V súlade s § 427 a § 428 ObZ je odberateľ povinný reklamovať zjavnú vadu produktu bezodkladne po jeho prevzatí, najneskôr do 7 dní odo dňa prevzatia produktu. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu sa nebude prihliadať.

9.3.    Dodávateľom poskytovaná záruka na produkt v plnom rozsahu zaniká, pokiaľ bol produkt použitý na ďalšie spracovanie, alebo bol akýmkoľvek spôsobom upravený, označený, potlačený alebo pozmenený.

9.4.    Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť dodávateľovi reklamovaný produkt na vlastné náklady do skladu dodávateľa čistý, mechanicky nepoškodený, nepotlačený ani inak neoznačený, v originálnom balení s kópiou dodacieho listu alebo faktúry a s presným popisom vady podľa bodu 9.5. VOP.

9.5.    Vady musia byť vytknuté písomne alebo e-mailom na riadne vyplnenom reklamačnom liste dodávateľa. Reklamačný list je prílohou a neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP. Reklamačný list vyplnený odberateľom obsahuje: obchodný názov odberateľa, dátum vydania dokladu, ktorým bol produkt zakúpený, číslo faktúry, katalógové značenie produktu, počet kusov produktu, popis vady, požadovaný spôsob vybavenia reklamácie.

9.6.    Oprávnená reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie vo výške 20 eur za neoprávnenú reklamáciu.

9.7.    V prípade, ak produkt nie je možné opraviť, dodávateľ si vyhradzuje právo vybaviť reklamáciu náhradným plnením vo výške predajnej ceny reklamovaného produktu uvedenej na faktúre.

9.8.    Dodávateľ nenesie zodpovednosť za vady zapríčinené mechanicky, nekvalifikovanou obsluhou, použitím nevyhovujúceho spotrebného materiálu, alebo pri inom porušení záručných podmienok, zistených pracovníkom dodávateľa. Zároveň sa odberateľ zaväzuje uhradiť dodávateľovi všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením  vady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.

9.9.   Štandard použitého materiálu produktu ktorý nie je v súlade s očakávaním odberateľa bez zjavnej výrobnej vady produktu sa za vadu produktu nepovažuje, takáto reklamácia bez zjavnej výrobnej vady produktu ako reklamácia nebude prijatá, v prípade prijatia takejto reklamácie bude posúdená ako neoprávnená reklamácia a účtovaný poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 20 eur podľa  9.6. VOP. Takáto reklamácia nebude prijatá ako oprávnená reklamácia ale bude posúdená ako neoprávnená reklamácia hlavne preto lebo produkt nevykazuje zjavnú výrobnú vadu ale i preto lebo odberateľ na posúdenie štandardu a vlastností produktu mohol využiť svoje právo zapožičať si vzorku podľa  7.   Zapožičiavanie vzoriek dodávateľom odberateľovi týchto VOP. Odberateľ  objednaním produktu ústne, telefonicky alebo odoslaním objednávky poštou alebo na email pcmicro@pcmicro.sk súhlasí s touto podmienkou VOP.

9.10.   Keďže spolupráca medzi dodávateľom a odberateľom sa riadi podľa týchto VOP a na základe ObZ - zákon č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník ) v platnom znení, dodávateľ neposkytuje služby a záruky v zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.)  občianskeho zákonníka ako :

- záruka vrátenia peňazí

- záruka možnosti vrátenia tovaru do 7 dní

9.11. Faktúra za produkt a neoprávnenú reklamáciu je splatná ku dňu splatnosti po prevzatí objednaného produktu. Podľa 5.6.  VOP odberateľ súhlasí so zmluvnou pokutou za omeškanie platby vo výške 0,20 % za každý deň omeškania, najmenej však 20 eur. Dodávateľ vystaví faktúru odberateľovi za omeškanie. Takáto faktúra za omeškanie  je bez zvláštnych upomienok ihneď splatná.

9.12. Darčekové sady nikdy neobsahujú alkoholické nápoje ako destiláty, víno aj keď na ilustračnom obrázku figurujú, darčekové sady kozmetiky vyobrazenú kozmetiku áno.

9.13.  Darčekové sady  všetkého druhu sa považujú za kompletné v prípade ak sa v nich nachádzajú všetky vyobrazené súčasti, okrem nápojov s obsahom alkoholu podľa 9.12. Celofánové balenie, balenie vo fólii alebo balenie v zmršťovacej fólii je ochranné-prepravné balenie darčekovej sady ktoré sa nepovažuje za súčasť darčekovej sady. Porušenie, natrhnutie ochrannej-prepravnje fólie alebo celofánu darčekovej sady pri nepoškodených súčastí darčekovej sady sa nepovažuje za vadu produktu, teda nebude posúdená ako oprávnená reklamácia.

9.14   Kompletnosť produktu odberateľ skontroluje podľa 3.1.1 a 3.1.2 VOP. V prípade zistenia nekompletného produktu  pri osobnom odbere podľa 3.1.1.  takýto produkt nie je povinný prevziať, pri použití prepravcu podľa 3.1.2. je povinný odberateľ spísať protokol o poškodení zásielky a produktu s prepravcom pri preberaní a tento protokol priložiť k reklamácii u dodávateľa. Bez tohto protokolu o porušenosti a nekompletnosti produktu medzi odberateľom a prepravcom bude reklamácia posúdená ako neoprávnená. Reklamácia nekompletnosti alebo porušenosti podľa  3.1.2 je prípustná do 2 dní od prevzatia a zistenia porušenosti a nekompletnosti produktu. Na reklamácie po tomto termíne nebude brané zreteľ.

9.15. Darčekové sady obsahujúce plnitelné zapalovače z technicko - bezpečnostných predpisov a normatív platných na území EU obsahujú plynovú náplň v tekutom stave v obmedzenom množstve. Spotrebiteľ ich dopĺňa podľa priloženého návodu.  

9.16. Reklamovaný tovar neposielajte na dobierku, zaslaný reklamovaný balík na dobierku nebude prevzatý ! Uznaná reklamácia sa vybaví náhradným kusom alebo finančným dobropisom za vrátený reklamovaný tovar. Suma za finančný dobropis za vrátený tovar bude poukázaný na účet odberateľa do 7 dní po ukončený termínu reklamácie podľa bodu 9.17.

9.17. Dodávateľ reklamáciu posúdi a vybaví do 30 dní po zaslaní reklamácie. 

9.18. Reálny farebný odtieň dodaných produktov sa môže v odtieni danej farby líšiť od vyobrazeného farebného odtieňa produktu, vzhľadom na vyobrazenie monitorov a rôzne grafické farebné režimy samotných obrázkov CMYK, RGB.

9.19. Reklamácia pamäťových médií CD / DVD /USB je možná len v rovnakej podobe a stave v akej boli dodané, čiže ak boli dodané ako nenahraté médiá, prijíma sa reklamácia len na nenahraté médiá. Za technické vybavenie, technický stav nahrávacieho zariadenia zo strany odberateľa, nastavenie nahrávacich parametrov, následné škody a znehodnotenie médií CD / DVD / USB pri nahrávaní zo strany odbereteľa dodávateľ nenesie zodpovednosť. Nie je dotknuté právo reklamácie tovaru v nezmenenej forme v akej boli dodané.

 

10. Záverečné ustanovenia

 

10.1. Ak sú, alebo sa stanú niektoré ustanovenia týchto VOP neplatnými, alebo v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, alebo sa stanú nevynútiteľnými, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

10.2. Dodávateľ má vyhradené právo tieto VOP zmeniť. Zmena VOP sa považuje za účinnú voči odberateľovi dňom zverejnenia VOP na internetovej stránke dodávateľa - http://pcmicro.e-present.eu/ s uvedením dátumu platnosti VOP.

10.3.   Právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami ObZ.

10.4. Odberateľ objednaním produktu ústne, telefonicky, písomne poštou alebo emailom na adresu pcmicro@pcmicro.sk potvrdzuje prečítanie  týchto  VOP a súhlasí s týmito VOP.

 

 

platné od 01.09.2012 

 


Copyright 2011 - 2023 ©